جشن بهاران  

قطره های باران، روی برگ های کاج،
چلچراغیست رخشان،
به تلألو تاج.
شاید می دهد نوید،
رویش شکوفه ها را،
در شاخسار درختان.
جیک جیک گنجشک ها،
در پروازی شادمانه،
زیر ریزش باران،
گویی تلاقی عشقست و هیجان.
نرم و آهسته رفتنِ پیری با عصا،
در ترنّم باران،
پنداری رگ جنبان زندگیست.
باریکه جاری باران،
در شیار خاک،
انگار دلداده ییست روان،
در پی گم گشته معشوق خویش،
دریای بی کران.
وَه که،
چه زیباست این جشن بهاران.

ادامه مطلب  

20 مهر 97 یک کوهنوردی سبک و به یاد ماندنی  

پاییز آمد در میان درختان
لانه کرده کبوتر از تراوش باران می گریزد
خورشید از غم با تمام غرورش
پشت ابر سیاهی عاشقانه به گریه می نشیند
من با قلبی به سپیدی صبح
با امید بهاران میروم به گلستان
همچو عطر اقاقی لابه لای درختان می نشینم
باشد روزی به امید بهاران
روی دامن صحرا لاله روید
شعر هستی بر زبانم جاری
پر توانم آری…. !
میروم در کوه و دشت و صحرا
ره پیمای قله ها هستم من
راه خود در توفان در کنار یاران مینوردم
دارم امید که دهد روزی
سختی کوهستان بر روان و

ادامه مطلب  

نشود فاش ...  

نشود فاش کسی آنچه میان من و توستتا اشارات نظر نامه رسان من و توستگوش کن با لب خاموش سخن می گویمپاسخم گو به نگاهی که زبان من و توستروزگاری شد و کس مرد ره عشق ندیدحالیا چشم جهانی نگران من و توستگر چه در خلوت راز دل ما کس نرسیدهمه جا زمزمه ی عشق نهان من و توستگو بهار دل و جان باش و خزان باش، ارنهای بسا باغ و بهاران که خزان من و توستاین همه قصه ی فردوس و تمنای بهشتگفت و گویی و خیالی ز جهان من و توستنقش ما گو ننگارند به دیباچه ی عقلهر کجا نامه ی عشق است

ادامه مطلب  

ای وطن  

 ای سلامم ، ای سرودمای نگهبان وجودمای غمم تو، شادی ام تومایه آزادی ام تو ...    ای وطن!ای دلیل زنده بودنای سرودی صادقانهای دلیل زنده ماندنجانپناهی جاودانه ...      ای وطن!همچو رویش در بهارانهمچو جان در هر بدنمثل بوی عطر گلهامثل سبزی چمن ...     ای وطن!مثل راز شعر حافظمثل آواز قناریهمچو یاد خوش ترین هاهمچو باران بهاری ...    ای وطن!مثل غم در مرگ مادرمثل كوهٍ غُصه هاییمثل سربازان عاشققهرمان قصه هایی ...     ای وطن!همچو آواز بلندیاز بلندیهای پاكبا

ادامه مطلب  

ارزیابی 21 مهر  

ارزیابی آزمون علوم؛بذرافشان معمولیرضوی خوبجامي ضعیفمحسن زاده ضعیفرمضانی معمولیابراهیم زاده ضعیفسید آبادی خوبایروانی خوبآقایون ابراهیم زاده و بذرافشان و محسن زاده هنوز شعر را حفظ نکردند.اولین آزمایش علوم درس مخلوط ها انجام شد باتشکر از آقای جامي برای تهیه وسایل.بقیه وسایل بین بقیه دانش آموزان تقسیم شده لطفا برای دوشنبه همه بیارند.بجز آقای جامي بقیه کتاب نگارش درس دوم را ننوشته بودند.برای جلسه بعد کامل کنند.بعنوان جریمه انضباطی همه بای

ادامه مطلب  

شعر نوشت  

شهریار نوشت
پیرم و گاهی دلم یاد جوانی می کند
بلبل شوقم هوای نغمه خوانی می کند
همتم تا میرود ساز غزل گیرد به دست
طاقتم اظهار عجزو نا توانی می کند
بلبلی در سینه می نالد هنوزم کاین چمن
با خزان هم آشتی و گل فشانی می کند
ما به داغ عشقبازیها نشستیم و هنوز
چشم پروین همچنان چشمک پرانی می کند
نای ما خاموش ولی این زهره شیطان هنوز
با همان شور و نوا دارد شبانی می کند
گر زمین دود هوا گردد همانا، آسمان
با همین نخوت که دارد آسمانی می کند
سالها شد رفته دمسازم ز

ادامه مطلب  

ما هیچ ندانستیم زان ساقی شاهدباز  

ما هیچ ندانستیم زان ساقی شاهدبازجامي زد و نوشیدیم زان ساغر جان پرداز زان ساحل جنبنده، ساقی! عجبم آمدگفتم به چه ماند این رقصنده ی غیرت تاز؟ گفتا گه دل انگیزی ست در محفل خیر و شرّشرّی کن و جامت را در باده ی خیر انداز تسخیر جهان باشد جان تو، رهایش کنپر گیر و سمایی شو زین پرچم جان افراز تقدیر دل است و کار از دست نمی آیددل می رود از دست و جان می دهم آواز در صبح دل افروزان بانگ دم و جام است ایناوقات سرافرازن می گونه شود آغاز دست آور و جامي گیر تا عی

ادامه مطلب  

پائیز آمد  

پاییز آمد در میان درختان
لانه کرده کبوتر از تراوش باران می گریزد
خورشید از غم با تمام غرورش
پشت ابر سیاهی عاشقانه به گریه می نشیند
من با قلبی به سپیدی صبح
با امید بهاران میروم به گلستان
همچو عطر اقاقی لابه لای درختان می نشینم
باشد روزی به امید بهاران
روی دامن صحرا لاله روید
شعر هستی بر زبانم جاری
پر توانم آری…. !
میروم در کوه و دشت و صحرا
ره پیمای قله ها هستم من
راه خود در طوفان در کنار یاران مینوردم
دارم امید که دهد روزی
سختی کوهستان بر روان و

ادامه مطلب  

طراحی غرفه نمایشگاهی  

امروزه حضور در نمایشگاه‌های مختلف داخلی و بین المللی یکی از روش‌های توسعه تجارت و معرف برند می‌باشد از این رو بسیاری معتقدند استفاده از ابزارهایی مانند غرفه‌سازی می‌تواند نقش زیادی در اعتمادسازی و توسعه تجاری داشته باشد. طراحی غرفه نمایشگاهی Pavilion نقش بسیار مهمی در جذب مخاطبان داخلی و خارجی به دلیل نمایش کالاهای خاص در حضور هم‌فکران ، رقبا و مخاطبان تجاری دارد ، از دیدگاه مخاطبان هر چه طراحی غرفه متناسب‌تر با نوع و هدف عرضه‌کننده باش

ادامه مطلب  

ما سَر سپردگانیم  

ساقی سلام ما را گر پاسخ است امشبدعوت کنی که آیم در جمع هوشیارانآنجا که مطرب و می گوی از همه بگیرندما را سفارشی کن در  نزد میگسارانبی وعده من نیایم در مجلس خصوصی صد نامه دستم آمد یا شایدم هزاراناینجا نمی دهند ره هر کس خمار باشدزین ره شدم پشیمان رفتم به کوهسارانشاید که با وساطت بر گشتِ راه باشدگر دعوتم نمایند مَستان جانسفارانبگشای خمره ها را طاقت ندارد این دلدر اشک شوق دیدم من خنده بهاراناین مجلس ریا را با می بکن تبرکفرصت دگر نباشد شاید به رو

ادامه مطلب  

ما سَر سپردگانیم  

ساقی سلام ما را گر پاسخ است امشبدعوت کنی که آیم در جمع هوشیارانآنجا که مطرب و می گوی از همه بگیرندما را سفارشی کن در  نزد میگسارانبی وعده من نیایم در مجلس خصوصی صد نامه دستم آمد یا شایدم هزاراناینجا نمی دهند ره هر کس خمار باشدزین ره شدم پشیمان رفتم به کوهسارانشاید که با وساطت بر گشتِ راه باشدگر دعوتم نمایند مَستان جانسفارانبگشای خمره ها را طاقت ندارد این دلدر اشک شوق دیدم من خنده بهاراناین مجلس ریا را با می بکن تبرکفرصت دگر نباشد شاید به رو

ادامه مطلب  

حکایت طاووس و زاغی در صحن باغی به هم رسیدند صفحه 68 نگارش یازدهم  

حکایت طاووس و زاغی در صحن باغی به هم رسیدند صفحه 68 نگارش یازدهم
ساده نویسی حکایت پایه یازدهم در مورد طاووس و زاغی در صحن باغی به هم رسیدند ساده نویسی حکایت در مورد زاغ و طاوس ساده نویسی حکایت در مورد زاغ و طاووس ساده نویسی حکایت در مورد طاووس و زاغی ساده نویسی حکایت درباره طاووس و زاغی در صحن باغی به هم رسیدند ساده نویسی حکایت طاووس و زاغی ساده نویسی مثل در مورد طاووس و زاغی در صحن باغی به هم رسیدند صفحه 68 کتاب نگارش 3 در مورد طاووس و زاغی طاووس

ادامه مطلب  

حکایت طاووس و زاغی در صحن باغی به هم رسیدند صفحه 68 نگارش یازدهم  

حکایت طاووس و زاغی در صحن باغی به هم رسیدند صفحه 68 نگارش یازدهم
ساده نویسی حکایت پایه یازدهم در مورد طاووس و زاغی در صحن باغی به هم رسیدند ساده نویسی حکایت در مورد زاغ و طاوس ساده نویسی حکایت در مورد زاغ و طاووس ساده نویسی حکایت در مورد طاووس و زاغی ساده نویسی حکایت درباره طاووس و زاغی در صحن باغی به هم رسیدند ساده نویسی حکایت طاووس و زاغی ساده نویسی مثل در مورد طاووس و زاغی در صحن باغی به هم رسیدند صفحه 68 کتاب نگارش 3 در مورد طاووس و زاغی طاووس

ادامه مطلب  

حکایت طاووس و زاغی در صحن باغی به هم رسیدند صفحه 68 نگارش یازدهم  

حکایت طاووس و زاغی در صحن باغی به هم رسیدند صفحه 68 نگارش یازدهم
ساده نویسی حکایت پایه یازدهم در مورد طاووس و زاغی در صحن باغی به هم رسیدند ساده نویسی حکایت در مورد زاغ و طاوس ساده نویسی حکایت در مورد زاغ و طاووس ساده نویسی حکایت در مورد طاووس و زاغی ساده نویسی حکایت درباره طاووس و زاغی در صحن باغی به هم رسیدند ساده نویسی حکایت طاووس و زاغی ساده نویسی مثل در مورد طاووس و زاغی در صحن باغی به هم رسیدند صفحه 68 کتاب نگارش 3 در مورد طاووس و زاغی طاووس

ادامه مطلب  

تعمیرات ، نگهداری ، سرویس سالیانه و دوره ای  

شرکت توسعه مبنا بخارشماره ثبت :  467778اخذ سرویس های تعمیرات نگهداری و راهبری اماکن صنعتی ، تجاری ، اداری و مسکونی  انجام تست های کنترلی و سالیانه تجهیزات موتورخانهانجام سرویس های کنترلی تابلو های برق و تجهیزات برقیسرویس های دوره ای بویلر های بخار و آبگرم شامل رسوب زدایی ، تست گرم به همراه ارائه گواهینامه تایید صلاحیت کارکرد دیگسرویس های دوره ای تجهیزات تهویه مطبوع شامل تعمیرات جزئی و شارژ گاز و ...سرویس های دوره ای تجهیزات موتورخانه ، کنترل

ادامه مطلب  

تعمیرات ، نگهداری ، سرویس سالیانه و دوره ای  

شرکت توسعه مبنا بخارشماره ثبت :  467778اخذ سرویس های تعمیرات نگهداری و راهبری اماکن صنعتی ، تجاری ، اداری و مسکونی  انجام تست های کنترلی و سالیانه تجهیزات موتورخانهانجام سرویس های کنترلی تابلو های برق و تجهیزات برقیسرویس های دوره ای بویلر های بخار و آبگرم شامل رسوب زدایی ، تست گرم به همراه ارائه گواهینامه تایید صلاحیت کارکرد دیگسرویس های دوره ای تجهیزات تهویه مطبوع شامل تعمیرات جزئی و شارژ گاز و ...سرویس های دوره ای تجهیزات موتورخانه ، کنترل

ادامه مطلب  

سرویس تعمیرات نگهداری تاسیسات موتورخانه  

شرکت توسعه مبنا بخار
شماره ثبت : 467778اخذ سرویس های تعمیرات نگهداری و راهبری اماکن صنعتی ، تجاری ، اداری و مسکونی                        انجام تست های کنترلی و سالیانه تجهیزات موتورخانه          انجام سرویس های کنترلی تابلو های برق و تجهیزات برقی           سرویس های دوره ای بویلر های بخار و آبگرم شامل رسوب زدایی ، تست گرم به همراه ارائه گواهینامه تایید صلاحیت کارکرد دیگسرویس های دوره ای تجهیزات تهویه مطبوع شامل تعمیرات جزئی و شارژ گاز و ...سر

ادامه مطلب  

سرویس تعمیرات نگهداری تاسیسات موتورخانه  

شرکت توسعه مبنا بخار
شماره ثبت : 467778اخذ سرویس های تعمیرات نگهداری و راهبری اماکن صنعتی ، تجاری ، اداری و مسکونی                        انجام تست های کنترلی و سالیانه تجهیزات موتورخانه          انجام سرویس های کنترلی تابلو های برق و تجهیزات برقی           سرویس های دوره ای بویلر های بخار و آبگرم شامل رسوب زدایی ، تست گرم به همراه ارائه گواهینامه تایید صلاحیت کارکرد دیگسرویس های دوره ای تجهیزات تهویه مطبوع شامل تعمیرات جزئی و شارژ گاز و ...سر

ادامه مطلب  

سرویس تعمیرات نگهداری تاسیسات موتورخانه  

شرکت توسعه مبنا بخار
شماره ثبت : 467778اخذ سرویس های تعمیرات نگهداری و راهبری اماکن صنعتی ، تجاری ، اداری و مسکونی                        انجام تست های کنترلی و سالیانه تجهیزات موتورخانه          انجام سرویس های کنترلی تابلو های برق و تجهیزات برقی           سرویس های دوره ای بویلر های بخار و آبگرم شامل رسوب زدایی ، تست گرم به همراه ارائه گواهینامه تایید صلاحیت کارکرد دیگسرویس های دوره ای تجهیزات تهویه مطبوع شامل تعمیرات جزئی و شارژ گاز و ...سر

ادامه مطلب  

هوشنگ ابتهاج  

نشود فاش کسی آنچه میان من و توست
تا اشارات نظر ، نامه رسان من و توست
گوش کن با لب خاموش سخن می گویم
پاسخم گو به نگاهی که زبان من و توست
روزگاری شد و کس مرد ره عشق ندید
حالیا چشم جهانی نگران من و توست
گر چه در خلوت راز دل ما کس نرسید
همه جا زمزمه ی عشق نهان من و توست
گو بهار دل و جان باش و خزان باش ارنه
ای بسا باغ و بهاران که خزان من و توست
این همه قصه ی فردوس و تمنای بهشت
گفت و گویی و خیالی ز جهان من و توست
نقش ما گو ننگارند به دیباچه ی عقل
هر کجا نامه ی

ادامه مطلب  

چند کلمه ای در مورد اینجا..  

سلام به همه دوستانی که از امروز نوشته های من رو مطالعه می کنن.
این وبلاگ جهت پاسخ به سوال پرسش مهر سال 97 راه اندازی شده... 
خوشحال میشم با نظرات و انتقاداتتون در طی فعالیت این وب در طول این سال تحصیلی من رو کمک کنید. 
متشکرم
معاون پرورشی دبستان پسرانه جامي شهرستان ایرانشهر

ادامه مطلب  

چند کلمه ای در مورد اینجا..  

سلام به همه دوستانی که از امروز نوشته های من رو مطالعه می کنن.
این وبلاگ جهت پاسخ به سوال پرسش مهر سال 97 راه اندازی شده... 
خوشحال میشم با نظرات و انتقاداتتون در طی فعالیت این وب در طول این سال تحصیلی من رو کمک کنید. 
متشکرم
معاون پرورشی دبستان پسرانه جامي شهرستان ایرانشهر

ادامه مطلب  

انشا درباره آفتاب پشت ابر نمی ماند پایه دوازدهم  

انشا درباره آفتاب پشت ابر نمی ماند پایه دوازدهم
گسترش مثل صفحه 93 نگارش دوازدهم افتاب پشت ابر نمی ماند در مورد افتاب پشت ابر نمی ماند انشا درباره افتاب پشت ابر نمی ماند انشا با مقدمه و نتیجه درباره افتاب پشت ابر نمی ماند انشا جدید درباره افتاب پشت ابر نمی ماند انشا افتاب پشت ابر نمی ماند درباره امام زمان داستان درباره افتاب پشت ابر نمی ماند بازنويسي افتاب پشت ابر نمی ماند بازنويسي مثل افتاب پشت ابر نمی ماند بازنويسي افتاب پشت ابر نمی ماند صف

ادامه مطلب  

انشا درباره آفتاب پشت ابر نمی ماند پایه دوازدهم  

انشا درباره آفتاب پشت ابر نمی ماند پایه دوازدهم
گسترش مثل صفحه 93 نگارش دوازدهم افتاب پشت ابر نمی ماند در مورد افتاب پشت ابر نمی ماند انشا درباره افتاب پشت ابر نمی ماند انشا با مقدمه و نتیجه درباره افتاب پشت ابر نمی ماند انشا جدید درباره افتاب پشت ابر نمی ماند انشا افتاب پشت ابر نمی ماند درباره امام زمان داستان درباره افتاب پشت ابر نمی ماند بازنويسي افتاب پشت ابر نمی ماند بازنويسي مثل افتاب پشت ابر نمی ماند بازنويسي افتاب پشت ابر نمی ماند صف

ادامه مطلب  

انشا درباره آفتاب پشت ابر نمی ماند پایه دوازدهم  

انشا درباره آفتاب پشت ابر نمی ماند پایه دوازدهم
گسترش مثل صفحه 93 نگارش دوازدهم افتاب پشت ابر نمی ماند در مورد افتاب پشت ابر نمی ماند انشا درباره افتاب پشت ابر نمی ماند انشا با مقدمه و نتیجه درباره افتاب پشت ابر نمی ماند انشا جدید درباره افتاب پشت ابر نمی ماند انشا افتاب پشت ابر نمی ماند درباره امام زمان داستان درباره افتاب پشت ابر نمی ماند بازنويسي افتاب پشت ابر نمی ماند بازنويسي مثل افتاب پشت ابر نمی ماند بازنويسي افتاب پشت ابر نمی ماند صف

ادامه مطلب  

«موش و گربه و باقی‌ دوستانا» منتشر شد  

به گزارش لیزنا ،بازنويسي متون کهن در چند دهه اخیر یکی از رایج‌ترین اتفاق‌های فرهنگی ادبی در جریان ادبیات ایران بوده است. بسیاری از نویسندگان و اصحاب قلم به ویژه آنها که مخاطبانی از گروه کودک و نوجوان دارند، با بازنويسي آثاری ادبیات کهن ایران، سعی کرده‌اند داستان‌ها، اندرزها و حکمت‌های این آثار را به زبانی ساده و همه‌فهم برای مخاطبان خود بازگو کرده و آنها را با جان کلام این متون آشنا کنند.
کتاب «موش و گربه و باقی‌دوستانا» در این میان ام

ادامه مطلب  

عشق  

 

ارغوان،

شاخه همخون جدا مانده من

آسمان تو چه رنگ است امروز؟

آفتابی‌ست هوا؟

یا گرفته‌است هنوز؟

من در این گوشه که از دنیا بیرون است

آفتابی به سرم نیست

از بهاران خبرم نیست

آنچه می‌بینم دیوار است

آه این سخت سیاه

آن چنان نزدیک است

که چو بر می‌کشم از سینه نفس

نفسم را بر می‌گرداند

ره چنان بسته که پرواز نگه

در همین یک قدمی می‌ماند

کورسویی ز چراغی رنجور

قصه پرداز شب ظلمانی‌ست

نفسم می‌گیرد

که هوا هم اینجا زندانی‌ست

هر چه با من اینجاست


ادامه مطلب  

دیدار نخبگان و استعدادهای برتر علمی با رهبر انقلاب  

جمعي از نخبگان علمی کشورمان صبح امروز در حسینیه امام خمینی (ره) با رهبر انقلاب اسلامی دیدار کردند.

جمعي از نخبگان علمی کشورمان، شامل رؤسای شرکت‌های دانش‌بنیان، نخبگان بازگشته به کشور، نفرات برتر المپیادها و آزمون‌ها و جشنواره‌های علمی، پژوهشگران برگزیده‌ی دانشگاه‌ها، استعدادهای درخشان و نفرات برتر آزمون سراسری سال ۹۷، صبح امروز (چهارشنبه) در حسینیه‌ی امام خمینی (رحمه‌الله) با رهبر انقلاب اسلامی دیدار کردند.
این دیدار هم‌اکنون با

ادامه مطلب  

قصه گوئی عشایری بخش گرمادوز  

کتابخانه عمومی شهید نیازی قصه گوئی از کتاب قصه ما همین بود از اثر محمد میرکیانی توسط خانم فاطمه دانش  واقع در ییلاقات ورزقان  روز پنجشنبه تیرماه با حضوربخشدار محترم بخش گرمادوزجناب آقای حاتمی، رئوسای محترم اداره امورعشایری شهرستان های اهر و خداآفرین، مدیرمحترم نظام صنفی کشاورزان شهرستان خداآفرین و جمعي کثیری از جامعه عشایری در ییلاق ورزقان (الهرد) و جمعي کثیری از علاقمندان فرهنگ کتاب وکتابخوانی توسط عشایران حاضر در ییلاق الهرد برگزار

ادامه مطلب  

یادمان باشد اگر خاطرمان تنها ماند ...  

یادمان باشد اگر خاطرمان تنها ماند
 طلب عشق ز هر بی سر و پایی نکنیم ...
 
***
گاه دلگیر از همه ی عالم ، گوشه ای از مامنت می نشینی و یک بیت شعر آنچنان روی سقف  دلت لانه می سازد که انگار سالهاست آن را می شنوی ....
گاه ، یک آدم ، آنقدر خوب است که دوست داری همانجا به زمان بگویی بایستد تا محو شوی در لبخند آن یک آدم ....
گاه یک نفر یک سرنخ از کلاف درونت را دستت می دهد تا خودت را برسانی به انتهایش ... و برای خود شال گردنی از جنس آرامش ببافی و شب های سرد غم ، خودت را

ادامه مطلب  

شعر: دریغِ نام خمینی  

درختِ پیر، اگرچند، تا بهار نماندهزار غنچه برآورد، درحصار نماندقیام کرد برای اقامهٔ دیداربه انتظار روان شد، در انتظار نماندشکست سدّ زمستان، خمید قدّ خزانکه آبشارِ بهاران به شوره‌زار نمانداگر دو جوی ز رفتار ماند و شد مرداب،اگر دو رود مشوّش در این شمار نماند_تمام وسعتِ صحرا ازآنِ آن دریاستکه موج‌موج روان شد، که برکنار نماندچه‌غم اگر که رفیقان نیمه‌ره رفتندخوشم که فاصله‌ای بین ما و یار نمانددریغ نام خمینی، اگر از آن معنابه غیر صورت و تص

ادامه مطلب  

اتصالیِ ول کنم درست شد D:  

 
دیریست که دلدار پیامی نفرستاد
ننوشت کلامی و سلامی نفرستاد
صد نامه فرستادم و آن شاه سواران
پیکی ندوانید و پیامی نفرستاد
سوی من وحشی صفت عقل رمیده
آهو روشی کبک خرامی نفرستاد
دانست که خواهد شدنم مرغ دل از دست
وز آن خط چون سلسله دامی نفرستاد
فریاد که آن ساقی شکر لب سرمست
دانست که مخمورم و جامي نفرستاد
چندانک زدم لاف کرامات و مقامات
هیچم خبر از هیچ مقامی نفرستاد
حافظ بادب باش که واخواست نباشد
گر شاه پیامی به غلامی نفرستاد :)
 
+
از عوارض امتحان ا

ادامه مطلب  

فيلترينگ تلگرام؛ افکار عمومی و سوالات بی پاسخ  

فیلترینگ تلگرام؛ افکار عمومی و سوالات بی پاسخ
در بین پدیده‌های جمعي که می‌تواند سرنوشت جامعه‌ها را رقم زند، «افکار عمومی» گسترده‌ترین و آشکارترین آنهاست. بی‌شک افکار عمومی هر جامعه در بستر قالب‌های ارزش اجتماعی و فرهنگی آن جامعه شکل می‌گیرد و تحول می‌پذیرد. در گذشته‌های نه ‌چندان دور که هنوز رسانه‌های اجتماعی یکی پس از دیگری پا به عرصه وجود نگذاشته بودند، افکار عمومی به وسیله دهان و گوش ساخته می‌شد و ماه‌ها و شاید سال‌ها طول می‌

ادامه مطلب  

امتحان کامل خدماتی (کلیه آموزشگاه ها)  

سلام
پاسخ امتحان را در برگه بنویسید و در روز تعیین شده تحویل نمایید.
تاریخ تحویل جواب این امتحان
برای کلاس های فرد روز سه شنبه   (آموزشگاه های ادیسون و اندیشه )
و برای کلاس های زوج روز چهار شنبه ( آموزشگاه های حسابی و زکریا )
می باشد.
 
امتحان کامل خدماتی
عملیات زیر در موسسه بهاران انجام شده است:
92/01/01 سرمایه گذاری اولیه توسط مالک 200/000/000 ریال به طور نقد
02/01 خرید زمین ساختمان اثاثیه وسایط نقلیه و ماشین آلات هرکدام 6/000/000 ریال که نصف نقد و الباقی ن

ادامه مطلب  

اطلاعیه 28 مهر  

برای  روز دوشنبهکتاب خیلی سبز علوم صفحه ١٣,١۴,١۵ خوانده شود و سوالات صفحه 17,18,19 حل شود.حتما از دانش آموزتون پرسش رو داشته باشید و کتابو حل کنند.
مادرای گل برای برنامه سالادماکارونی درس مخلوط ها حتما باخانم جامي عزیز نهایت همکاری رو داشته باشید.
دفتر املاها رو چک کنید امضا کنید متوجه بشم دیدید و از روی غلط ها حتما یک خط بنویسند اونایی ک املاشون ضعیفه هرشب املا گرفته بشه با دانش آموزتون کار کنید.
املا علاوه براز متن اصلی درس از تمام حکایات و متن

ادامه مطلب  

نقشه گفتگو  

نقشه
گفتگو یک نمونه زنده و پویا از رسانه است و باعث به وجود آمدن کانال هایی
برای ارتباط می شود. اگر در هنگام یک گفتگوی اینترنتی شما در آنجا حضور
نداشته باشید، آیا این گفتگو واقعاً وجود داشته است؟


حتماً. گفتگو و مکالمه وجود دارد، چه شما
باشید چه نباشید. این نقشه به شما کمک می کند میزان نیروی بالقوه و فراگیری
گفتگوهای اینترنتی را که روی کار و نشان تجاری شما تاثیر دارد ببینید.

در این نقشه شما به عنوان یک حرفه ای در امر
خدمات یا ارتباطات خو

ادامه مطلب  

نقشه گفتگو  

نقشه
گفتگو یک نمونه زنده و پویا از رسانه است و باعث به وجود آمدن کانال هایی
برای ارتباط می شود. اگر در هنگام یک گفتگوی اینترنتی شما در آنجا حضور
نداشته باشید، آیا این گفتگو واقعاً وجود داشته است؟


حتماً. گفتگو و مکالمه وجود دارد، چه شما
باشید چه نباشید. این نقشه به شما کمک می کند میزان نیروی بالقوه و فراگیری
گفتگوهای اینترنتی را که روی کار و نشان تجاری شما تاثیر دارد ببینید.

در این نقشه شما به عنوان یک حرفه ای در امر
خدمات یا ارتباطات خو

ادامه مطلب  

 

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی :
آتش نشان ها مظهر ایثار و محبوب ترین قشر جامعه هستند/نقش آتش نشانان در ایجاد آرامش در شهر کمتر از رزمندگان دوران دفاع مقدس نیست
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه محبوب شهر تبریز در دیدار با جمعي از آتش نشانان شهر تبریز با اشاره بر اینکه آتش نشانان ناقلان امنیت شهر هستند بیان کرد:آتش نشان ها مظهر ایثار و محبوب ترین قشر جامعه هستند و نقش این قشر فداکار در ایجاد آرامش در جامعه کمتر از رزمندگان دوران دفاع م

ادامه مطلب  

مثل نویسی صفحه 27 نگارش دوازدهم از دل برود هر آنکه از دیده برفت  

مثل نویسی صفحه 27 نگارش دوازدهم از دل برود هر آنکه از دیده برفت
از دل برود هر آنکه از دیده برفت مثل از دل برود هر آنکه از دیده برفت گسترش مثل از دل برود هر آنکه از دیده برفت گسترش از دل برود هر آنکه از دیده برفت انشا از دل برود هر آنکه از دیده برفت انشا درباره از دل برود هر آنکه از دیده برفت انشا با موضوع از دل برود هر آنکه از دیده برفت گسترش ضرب المثل از دل برود هر آنکه از دیده برفت از دل برود هر آنکه از دیده برفت نگارش دوازدهم از دل برود هر آنکه ا

ادامه مطلب  

مثل نویسی صفحه 27 نگارش دوازدهم از دل برود هر آنکه از دیده برفت  

مثل نویسی صفحه 27 نگارش دوازدهم از دل برود هر آنکه از دیده برفت
از دل برود هر آنکه از دیده برفت مثل از دل برود هر آنکه از دیده برفت گسترش مثل از دل برود هر آنکه از دیده برفت گسترش از دل برود هر آنکه از دیده برفت انشا از دل برود هر آنکه از دیده برفت انشا درباره از دل برود هر آنکه از دیده برفت انشا با موضوع از دل برود هر آنکه از دیده برفت گسترش ضرب المثل از دل برود هر آنکه از دیده برفت از دل برود هر آنکه از دیده برفت نگارش دوازدهم از دل برود هر آنکه ا

ادامه مطلب  

مثل نویسی صفحه 27 دوازدهم به پایان آمد این دفتر حکایت همچنان باقی  

مثل نویسی صفحه 27 دوازدهم به پایان آمد این دفتر حکایت همچنان باقی
مثل صفحه 27 دوازدهم مثل نویسی صفحه 27 دوازدهم مثل نویسی صفحه 27 دوازدهم به پایان آمد این دفتر حکایت همچنان باقی گسترش مثل صفحه 27 دوازدهم انشا صفحه 27 دوازدهم بازنويسي مثل صفحه 27 دوازدهم گسترش مثل صفحه 27 نگارش دوازدهم پاسخ تمام مثل های نگارش دوازدهم به پایان آمد این دفتر حکایت همچنان باقی مثل به پایان آمد این دفتر حکایت همچنان باقی ضرب المثل به پایان آمد این دفتر حکایت همچنان باقی

ادامه مطلب  

مثل نویسی صفحه 27 دوازدهم به پایان آمد این دفتر حکایت همچنان باقی  

مثل نویسی صفحه 27 دوازدهم به پایان آمد این دفتر حکایت همچنان باقی
مثل صفحه 27 دوازدهم مثل نویسی صفحه 27 دوازدهم مثل نویسی صفحه 27 دوازدهم به پایان آمد این دفتر حکایت همچنان باقی گسترش مثل صفحه 27 دوازدهم انشا صفحه 27 دوازدهم بازنويسي مثل صفحه 27 دوازدهم گسترش مثل صفحه 27 نگارش دوازدهم پاسخ تمام مثل های نگارش دوازدهم به پایان آمد این دفتر حکایت همچنان باقی مثل به پایان آمد این دفتر حکایت همچنان باقی ضرب المثل به پایان آمد این دفتر حکایت همچنان باقی

ادامه مطلب  

به همت مسئول و کتابدار کتابخانه مجتمع فرهنگی هنری نشست قصه گویی برگزار شد  

همزمان با هفته نیروی انتظامی و با حضور جمعي از فرزندان کارکنان نیروی انتظامی، نشست قصه گویی در کتابخانه مجتمع فرهنگی هنری برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کتابخانه­ های عمومی شهرستان مهریز، به همت ایمان مطهری نیا، کتابدار کتابخانه مجتمع فرهنگی هنری، کتاب «روزی بود و روزی نبود» نوشته محمد میرکیانی، برای جمعي از فرزندان کارکنان نیروی انتظامی قصه گویی شد.
در این نشست، ابتدا،‌ ایمان مطهری نیا، به قصه گویی از داستان «سه بردار»  پراخت و

ادامه مطلب  

ابربهار  

ببار  ابر  بهار  ،  اینجا  سراب است
بپرسی حال من خیلی خراب است
 
به  تاکستان  اینجا ،  رونقی نیست
زساقی هم بپرسی او بخواب است
 
زمانی ، باده درخم ، رونقی داشت!
خیالت،خمچه ها پر ازشراب است؟
 
ولی ساقی  خمی،  در  گنجه   دارد
که عمری،پشت پرده،درحجاب است
 
شراب  هفت  ساله  ، جان  ببخشد
خمار   پیر  را  ،  باب  شباب  است
 
بزن  جامي ز می ،  از غم ،حذر کن
که دنیا، بعد می ، مثل حباب است
 
شراب    تلخ را  ،  در   کام   مستان
نخوان تلخک که اکسیرشباب است!
 


ادامه مطلب  

تصاویری ناب از سفره حضرت رقیه(س)در بین الحرمین  

مناسبت فراررسیدن سالروز شهادت دختر کوچک امام حسین(ع)، سفره حضرت رقیه(س) با حضور جمعي از دختران کودک شیعه عراقی در بین الحرمین شهر کربلای معلی برپا شد.

به گزارش افکارنیوز، ه مناسبت فراررسیدن سالروز شهادت دختر کوچک امام حسین(ع)، سفره حضرت رقیه(س) با حضور جمعي از دختران کودک شیعه عراقی در بین الحرمین شهر کربلای معلی برپا شد.
 

ادامه مطلب  

عنوان ندارد  

میدانی! خیلی وقت است دیگر به چیزی عمیق فکر نمیکنم 
شاید به خاطر این است که انقدر همه چیز را از زندگیم دور ریخته ام که دیگر نیازی به فکر کردن ندارم
"گلوله ای از گردنم عبور می کند" و من به پرواز دسته جمعي پرنده های مهاجر
غبطه خورم ، آخر میدانی هیچ چیز مرا به وجد نمی آورد الا این که بیایی و بگویی که " آماده ای؟ قرار است امشب تو را به پرواز جانانه ای دعوت کنم"

ادامه مطلب  

فرگازی تمام استیل سایز بزرگ خوشپخت  

 
 
فر گازی تمام استیل بدون جوجه گردان و فندک
(بزرگ)  
 
(سایز بزرگ) صفحه ۴۰cm
مناسب برای پخت آسان وباکیفیت انواع نانهای سنتی وفانتزی
کیک، پیتزا، شیرینی و…
این فر نسبت به سایز متوسط یک سایز بزرگتر بوده وحجم پخت بالا تری دارد.
همچنین قابل استفاده در مصارف خانگی میباشد .
 
 این فرگازی  و تمام فر های تولید شده در خوشپخت از ورق استیل (چهاردم) با ضخامت بیشتر نسبت تنور های تولید شده در سایر شرکت هاست واین تنها یکی از اختلاف هااز نظر کیفی در فرهای خوش

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1